Etter hva jeg forstår ved å lese protokollene, startet det med møter i begynnelsen av året 1940. Den 22/12-40 sammenkalte Øistein Woxeng, etter å ha virket i ca. 1 år på «Betel» Moseidmoen, de brødre som trofast gikk på møtene, i alt 15 med Woxeng. Disse brødre var: Lars Olsen, Berdian Frøysnes, Einar Andersen, Adolf Ellingsen, Erling Ellingsen, Hjalmar Svendsen, Karl og Henry Tang, Verner Hermansen, Omar Pedersen, Vilhelm Hansen, Tom Thommassen, Thorleif Nordhus og Ole Jørgensen.

Etter samtale, hvor alle brødrene deltok blev følgende vedtak gjort, som forslag til første menighetsmøte:

  1. Det dannes egen selvstendig menighet i Vennesla
  2. Menigheten foreslåes å anta navnet «FILADELFIA»
  3. Menigheten overtar lokalet «Betel» for den tilbudte pris, kr. 6.000,-
  4. Menigheten kaller en evangelist til å stå for menigheten, med Forstanders Ansvar og plikter.
  5. Som menighetens kasserer velges Hjalmar Svendsen.
  6. Som menighetens sekretær velges Ole Jørgensen
  7. Evangelisten konfererer med kasserer og sekretær, om menighetens anliggender.

Ved viktige saker sammenkalles brødrene til møte.

Så i 1941, 05. januar blev det holdt et nytt brødremøte, og der ble det enstemmig besluttet å
foreslå for menighetsmøtet at evangelist WOXENG kalles som leder for menigheten med en
forstanders ansvar og plikter. Etter dette møte var det innkalt til det første menighetsmøte. De
tidligere vedtatte beslutninger i brødremøte 22/12-40 og 5/1-41, blev godkjent uten
bemerkninger. Kassereren leste opp regnskapet for de møter som var avholdt i 1940, og det
var kommet inn ca. Kr. 2 200,-. I tillegg var det kommet inn kr. 280,- til piano, og kr. 205,- til
kostpenger for evangelister. Beholdningen var på kr. 90,-. Menigheten skyldte en regning på
kr. 150,- så gjelda var kr. 60,-. Kassereren takket for stor offervilje, og han takket Woxeng som
ofte måtte finne seg i å vente på sin lønn.
Så var menigheten i gang. Filadelfia Vennesla.

13. januar blev det sendt et brev til fylkesmannen om at 1 dissentermenighet var startet i
Vennesla med navnet «FILADELFIA» og at ØISTEIN WOXENG var kalt som forstander.

16. mars, på menighetsmøte forelå det svar fra fylkesmannen om at menigheten var
godkjent som selvstendig dissentermenighet. Menigheten skal få hjelp til virksomheten ved at evangelist Rem som står i Lindesnes, også vil virke her i Vennesla.

20. juli blev bl. annet lønnen diskutert. Det var tenkt satt opp en middagsliste for forstander,
men den blev forkastet. Woxeng får en ukelønn på kr. 45,- Evangelist Rem får et månedsoffer på
kr. 30,- Forutsetningen er da at Woxeng skal bidra med et tilskudd til Rem på kr. 20,-
pr. mnd. Der blev også Hjalmar Svendsen og Ole Jørgensen innsatt som eldste. I samme
menighetsmøte sier Woxeng opp som forstander med 3 mnd. Oppsigelse

Den 23/11 var «BETEL» kjøpt, 3 eldste var innsatt, og virksomheten i full
gang. Det første året som Pinsemenighet i Vennesla var over, og spørsmålet er, hva vil de
neste årene bringe oss? Protokollen sier meg at det er en aktiv oppegående menighet, med
fremtidsøyne som er rettet fremover.

Den 31. mai 1942 var det velkomstfest for den nye forstander FREDRIK RIIS M/FAM.

Sommeren 1942 blev det søkt både til Frikirken og Menighetsrådet om leie av
lokalet eller kirken til vårt Høststevne. Søknaden avslått av begge. Søknad sendes til
Kirkedepartementet, det var positivt svar, under forutsetning at Prest og Menighetsråd var
enig. Svaret var Nei. 1942 var et rikt år for menigheten. Menigheten fikk oppleve 2 vekkelser
hvor til sammen 14 blev døpt og tillagt menigheten. Medlemstallet var nå 69.

1943. I menighetens årsfest blev det dette året bestemt at ”Medlemmer av menigheten må ikke bruke tobakk” og at ”Kvinnene må la håret vokse langt, ikke bare dem som er i musikken, men alle som tilhører menigheten». Om noen bruker tobakk, vil de bli utelukket av menigheten. Det skjedde mye i ’43. 2 nye menighetstjenere blev valgt og innsatt i tjenesten: Erling Ellingsen og Thorleif Nordhus. Den første vielsen blev foretatt av Riis, ved at menighetens første forstander ØISTEIN WOXENG blev viet til TARJERD LINDEKLEV.

Senere på året blir det valgt enda 2 nye Menighetstjenere: Ludvig Olsen og Reidar Hildebrandt.
Videre viser protokollen at 1943 var et velsignet år med mange ting og hanskes med. 12-15
stk. blev døpt i ånden, og medlemstallet var nå 107.

1944. Det første misjonsmøte blev avholdt 27/1. Misjonær Edvard Treldal talte om India, og la misjonen tungt på menighetens hjerte. Forstander foreslo at det blev tatt opp et misjonsoffer, og det kom inn kr. 179,32. Et mer planmessig arbeid for misjonen vil bli tatt opp på et senere tidspunkt. Mange underlige ting ble tatt opp i menigheten, både til glede og sorg. Det blev valgt inn 3 nye tjenere, Andreas, Magne og Jens Høiåsen. Ludvig Olsen hadde bedt seg fritatt fra tjenerstillingen. UTPOSTENE tar form. Både på Mosby og Vatnestrøm var det fast virksomhet. Det første offer til tomt for lokalbygg på Vatnestrøm blev tatt opp og det kom inn kr. 800.- Den 30/10 sier Riis opp sin stilling som forstander for menigheten. Han har kjøpt sin svigerfars gård i Kviteseid. Han vil bli stående til April ’45 dersom menigheten ønsket det, og slik blev det. Misjonskasserer er valgt, og det blev Karl Zakariassen. Det var i året kommet inn til menigheten kr. 15 000.- og menigheten var nå på 120 medl.

1945, Søndag 11/3 var det avskjedsmøte for RIIS M/FAM. Møtet blev ledet av Arthur Pettersen, forstander i Kr.sand, og Roald Andersen var også tilstede og talte i møtet. 2ndre Påskedag var det tillyst menighetsmøte etter det offentlig møte, hvor det ble tatt en viktig beslutning i menigheten. MARY TRELDAL, hadde gjort kjent sitt kall som misjonær til INDIA, og spørsmålet var «Skal vi stille oss som utsendermenighet?” Etter samtale var det et enstemmig «JA» til å være hennes utsendermenighet. For menigheten var dette historisk. Menigheten har kalt INGAR FJELLSTAD som ny forstander og han blev ønsket velkommen lørdag 22. desember. Under ventetiden har Roald Andersen og Omdal vært talere i menigheten. Årsmøtet viste at det var 111 medlemmer i menigheten.

Årene 1946, ’47, ’48, ’49 forløp på en stille og god måte. Medlemstallet gikk litt opp og ned i disse årene. Inntektene svingte litt fra 15 tusen til 20 tusen. Mange kjente predikanter besøkte menigheten. Utpostvirksomheten går sin gang. Herren er god, og hans sak går frem.

I 1950 får menigheten sin første vaktmester, Reidar Hildebrandt.

I 1951 er menigheten 10 år og det ble avholdt en fest ledet av Fjellstad. Likså var våre tidligere
forstandere tilstede, både Riis og Woxeng, og Arthur Pettersen fra Kr.sand. Fra Hunsfos var det
kommet en sjekk på kr. 5 tusen. Det blev skrevet et takkebrev til Direktør Knobel for gaven. Den 3/6 sier Fjellstad opp som forstander fra 1. oktober.

1952 var et turbulendt år med mange saker til behandling i menigheten. Forskjellige predikanter besøkte menigheten, forstanderspørsmålet ble ikke løst.

I 1953 kommer det svar fra ARTHUR REDSE at har tar imot kallet som forstander i Vennesla, og han tiltrer i sept. mnd.

I 1954 går virksomheten sin jevne gang, og det var mange stevner vi deltok i.

1955 Den 8/9 sier Redse opp sin stilling som forstander og har avskjedsfest den 11/12. Roy Reigem virker i en tid i menigheten.

1956 Misjonær Edvard Treldal fyller 80 år og det blev feiret med fest i menigheten. Den blev ledet av Fredrik Riis som besøkte menigheten i tiden 14/1 til 2/4 ’56. Charles Foss overtar som vaktmester. Menigheten vedtar å ha felles forstander med Kr.sand, og den 17/12 blir Thoralf og Tobine Gulbrandsen ønsket velkommen til menigheten.

1957 Gulbrandsen har fått kall fra Trondheim og reiser dit på høsten og sier opp her som forstander. Fjellstad, Redse og Reigem virker i menigheten. Menigheten kaller SURLAND HANSEN. som forstander sammen med Kr.sand 27/7-57. Den 25/8 blir han innsatt som forstander.

1958 Ottar Hansen virker i menigheten 29/1 til 26/3 til stor velsignelse. Tom Thommassen blir valgt som ny sekretær.

1959 Det blev avholdt et brødremøte hos Sigvart Foss, og her blev tanken på nytt bygg drøftet for første gang. A. Høyåsen og S. Foss blev valgt til å innhente opplysninger om nybygg til neste menighetsmøte. Den 23/2 blev det besluttet å kalle Fjellstad som ulønnet hjelpeforstander enstemmig. Det legges inn en søknad til kommunen på tomt til nybygg. 2/11 blir Roy Reigem innvalgt som eldste. 12 stk. er lagt til menigheten i år, og kr. 22 300,- er samlet inn.

1960. I menighetsmøte 4/4 -60 forelå det 3 forslag til nytt lokale. Byggekomiteen hadde avgitt sin innstilling, og forslag A fra Arkitekt Nilsson i Kr.sand blev godkjent. Byggekomiteen bestod av 4 brødre: Sigvart Foss, Johnny Halvorsen, Ingar Fjellstad og Reidar Holberg. Det skjer noe virkelig i menigheten i år. Saken om bygget går glatt gjennom i menigheten. Vi låner 75 tusen i Walboardens Pensjonsfond, og 25 tusen i Vennesla Sparebank. Ved årets utgang er grunnmuren støpt. Medlemstallet er 126.

1961. Menigheten vedtar å stå ansvarlig for utsendelse av Andreas og Mary Høyåsen som misjonærer til India. Menigheten fikk byggetillatelse grunnet stor dugnadsinnsats. Som ny formann i byggekomiteen er J. Halvorsen valgt, og komiteen utvides med 2, nemlig Yngvar Renstrøm og Andreas Høyåsen. Thorleif Kristensen blir valgt som ny kasserer i menigheten. Virksomheten går sin gang, og fremdriften på bygget lar seg ikke stoppe, på tross av komplikasjoner. Medlemstallet var 130.

1962. 2 nye eldste blir valgt inn, Samuel Andreassen og Magne Høyåsen. Som ny byggekasserer blir J. Halvorsen valgt. Vi søker om ytterligere 60 tusen i lån. Fjellstad sier opp som forstander og menigheten kaller Trygve Lie som fast predikant. Hans virke er til stor velsignelse i menigheten. Dette er det siste året i ”Betel” og innvielsen er fastlagt til 30. – 31. mars 1963.

1963. Dette året er spesielt for menigheten. Den 30. og 31. mars flytter vi inn i et flott og moderne nybygg. Med plattform og lillesal har vi nå sitteplass til 350 stk. Ja her har vi nok plass i mange, mange år. Ragnar Engelstad var kalt til menigheten for anledningen, og han fikk frembære mektige budskap til menigheten. I sommer vil Elna Fredhøy og Rigmor Ødum virke i menigheten og på utpostene. 2 nye eldste blir valgt inn, J. Halvorsen og Omar Pedersen. Menigheten kaller Henry Brattli som ny forstander.

1964-1967 er det ikke noe spesielt som skjer i menigheten. Brattli blir innsatt som forstander. Bygging av forstanderbolig blir utsatt. Andreas og Mary Høyåsen får avslag på sin visumsøknad. Menigheten blir spurt om å stå som utsendermenighet for Elna Anderson Nedou, uten økonomiske forpliktelser, og som kasserer for henne blir Sigvart Foss valgt. På slutten av 67 er forstanderboligen klar for taklegging, og det takker vi Herren for.

1968. Brattli sier opp sin forstanderstilling og ønsker kort oppsigelsestid, grunnet sin datters
bryllup, og det blir innvilget. Sigvart Foss og Gunnar Treldal velges inn som nye eldste.

1969. Fred Lykkås tiltrer som forstander etter Brattli. Bjørg Tessdal blir misjonskasserer etter Karl Zakariassen.

1970- 1974, Omar Pedersen slutter som eldste gr. sykdom. Olav Hansen velges inn som ny. Gjerrustad velges som ny kasserer. Arthur Redse velges inn som eldste. J. Halvorsen blir ny kasserer for E. A. Nedou. Kristian Sundsdal kalles til menigheten som forstander og tiltrer 30/4-72. Virksomheten går sin gang i disse årene. Medlemstallet er nå 220, og inntektene er steget til 160 tusen.

1975. Sundsdal sier opp som forstander. Skal til SoIa. Frank Hansen kalles som predikant, men velges som forstander 6/5-75. Forstanderinnsettelse 30. aug. Torfinn Hildebrandt bli ny vaktmester og blir boende i leiligheten. I ’76 skjer det diverse ting i menigheten, og vi kommer ikke utenom striden i Sarons Dal. I ’77 slutter Redse som eldste gr. sykdom. Foss slutter som eldste. Tormod Reinertsen velges inn som ny. Valgordningen er oppe til debatt.

1978. Frank Hansen sier opp sin stilling som forstander. T. Terkelsen kalles som evangelist til menigheten fra 6/11. Olav Hansen slutter som eldste. I 1979 blir Bergum kalt til å stå i 6 mnd.

1980. Som nye eldste blir Tormod Egeli Og Olav Hansen valgt. Odd Bergum velges som menighetens nye forstander og innsettelsen blir 26. april. Mange besøk og viktige avgjørelser for misjonen blev tatt.

1981. Det vedtas å gå til full oppussing av lokalet, og det vedtas å ta opp et lån på kr. 140 tusen. G. Treldal trekker seg som eldste. Som nye velges inn Gunnar Bekkhus og Torfinn Hildebrandt. Vi får budskapet at Eldste T. Egeli er død.

1982. Bjørn Hagen virker i menigheten sammen med eldstebrødrene. Reg.ordningen er i fokus i år ’83 og meningene er delte. Gjerrustad sier opp som kasserer, og Reinertsen trekker seg som eldste.

1984 Gunnar Jeppestøl velges inn som eldste og innsettes 1. april. Det blir vedtatt at Eldstebrødrene skal fungere som ledende eldste i 1 år hver. Odd Bergum sier opp som forstander. Det er 297 medlemmer, og inntektene er 494 tusen. Ny kasserer er valgt, Andreas Høyåsen.

1985 2 nye menighetstjenere blir innvalgt, Asbjørn Ellingsen og Oddvar Bjørnarå og vi fikk melding om at Arthur Redse døde.
I 1986 bIir Olav Hansen valgt til å stå ansvarlig overfor Fylkesmannen. Bekkhus overtar som ledende eldste i ’86. Jim Karlsen kalles til å stå ut året.

I 1987 Esther og Gunnar Hildebrandt ansatt som våre vaktmestre, og Torfinn Hildebrandt er ledende eldste. Gunnar Jeppestøl overtar som ledende eldste i ’88. John Magnar Pettersen blir kalt til å stå på halvtid første halvår ’89, med frihet til å reise som kallet tilsier. Valg av 3 eldste ble foretatt, og det blev Asbjørn Ellingsen, Thormod Reinertsen og Oddvar Bjørnarå.

1989. Posten «eventuelt” i menighetsmøtene blir det slutt med. Den 4/9 var Det menighetsmøte med kall av forstander Gunnar Jeppestøl blir kalt, foreløpig for 1 år etter hans eget ønske. Innsettelsen blir 5/11-89. Medlemstallet er 416 og inntektene er på 650 tusen. Det blev vedtatt å gå til utvidelse av lokalet.

1990. Mange saker blev avklaret dette året. Den 6/12 var det menighetsmøte med valg av forstander. Jeppestøl hadde nå stått i 1 år, og nå var valget på ubestemt tid. 150 ja, 16 nei var resultatet, og dermed var Gunnar Jeppestøl valgt som menighetens forstander. Menigheten teller nå 475 medlemmer, og inntektene var kr. 840 tusen. I 1991 var utvidelsen ferdig, og den kom på 1,5 mill. Det er blitt et flott lokale, og spørsmålet var, ”Blir det fullt?”. Medlemstall 498.

1992 Vekkelse preger denne sommeren, og det er John Magnar Pettersen og Jan Inge Skeie som Gud bruker. Det bes til frelse, og dåpsvannet er i bevegelse. 127 blir døpt i år. Ny vaktmester er nå Kåre og Inger Sandaker. Medlemstallet er nå 606 og inntekt er 1,2mill.

Også i ’93 har vi fatt oppleve Guds nærvær. Nye eldste er valgt, Åvald Myhre, Ole Jakob Tharaldsen og Gunnar Hildebrandt. Medlemstallet er nå 663 og inntektene er 1,1 mill.

I ’94 var Kjell Kvarstein hjemme en tur, og vi ønsker han fortsatt Guds velsignelse videre. Medlemstallet er nå 688 og inntekt. 1,3 mill.

1995. Nå begynner det å skje saker og ting her. Menigheten får tilbud om tomt på Vigeland, og det vedtas at menigheten kjøper den for 500 tusen. Byggekomite nedsettes og søknader blir sendt i Øst og Vest. Herren er med og saken går gjennom alle instanser på en forunderlig måte, AlI ære til Jesus. Medlemstallet er nå 734 og inntekt. 1,4 mill.

I 1996 er det fremdeles bygget som opptar oss, sammen med at Guds sak går frem. Medlemstallet er nå 734 og inntekten er steget til 1,7 mill.

1996. I dette året blev det tatt mange avgjørelser ang. bygget vårt. I menighetsmøtet 5/9 blev det bestemt at Ruth Jeppestøl trer inn i en 50% stilling med tanke for Sjelesorg og som forkynner, Trond Arntzen blir engasjert 1 dag i uken som musiker, og at det gjøres kjent at menigheten søker Fylkesmannen om at Ole Olsen får Vigselsrett i menigheten.

1997 Ole J. Tharaldsen slutter som eldste gr. sykdom. Bygging av lokalet starter i uke 40. Hovedentreprenør er Kruse Smith. Han skal gjøre ferdig bygget utvendig, og så skal resten gjøres på dugnad. 23/9 ønskes Ole Olsen velkommen til 50% tjeneste i menigheten. Medlemstallet er nå 822 og inntekt 1,7 mill.

1998. Dette blir et spesielt år med hardt arbeid. Dugnaden skulle avvikles på 4,5 mnd. Den 12. og 13. desember var det innvielse. Hele bygda blev invitert, og hovedtalere var Emanuel Minos og Knud Ipsen. Det var 1. etasjen som var ferdig. Det som skulle være i 2dre etasje blev ferdig etter hvert. Medlemstallet er nå 862 og inntekt var 1,9 miIl.

1999. Forstander og hjelpeforstander forkynner ordet og det legges stadig nye til menigheten. Jens
Chr. Langås tilsettes som ungdomspastor i 50% stilling fra august mnd. Fra nyttår skjer følgende endringer: Ole Olsen tilsettes som Medpastor i full stilling, og Jens Chr. Langås som ungdomspastor i full stilling. 50% er ungdomsansvar. Medlemstallet er nå 908 og inntektene er nå oppe i 3,3 mill.

2000. Dette året forløper som andre. Menigheten opplever et jevnt og godt år, med mange besøk av predikanter med profetiske budskap til menigheten. Det har vært 2 markante stevner, først Pinsestevne for hele Sørlandet og så var det en konferanse med emne: Er Bibelen utgått på dato? En samling for alle kristne i landsdelen, hvor også biskop Skjævesland sammen med Aril Edvardsen deltok. Det var en sterk opplevelse. Det er i år i gang et skoleteam som besøker skolene og har andakter, ledet av Langås. Nevner videre at vi har hatt besøk av Tommy Dahlman og sangeren Mikael Jarlestrand, til stor velsignelse og flere ga seg over til Gud. Denne høsten blir preget av Bønn. Frank Rino Solvang kommer til menigheten, og menigheten ledes inn i en bønnetjeneste som varer i 12 uker. Vi har også i høst hatt besøk av Terje Berg og hustru, som talte om familievekkelse, og vi husker også at Morgan Kornmo besøkte menigheten til stor velsignelse. Vi vil også minnes de 2 gangene vi har hatt «Sanger i Sør» samlet her i Vennesla. Første gangen i 1999 var det samlet ca. 1600 med galleri og sidesaler, andre gangen år i 2000 ca. 1200. Det er samvær vi ønsker velkommen tilbake. Søstermisjonen har endret navn til Misjonsforeningen.

I jubileringsåret har menigheten følgende ledelse:
Pastor Gunnar Jeppestøl, Medpastor Ole Olsen og Ungdomspastor Jens Chr. Langås.
Eldste: Thormod Reinhardtsen, Åvald Myhre, Gunnar Hildebrandt og Oddvar Bjørnarå. Kasserer: Oddbjørn Strandberg og Musikkmedarbeider Trond Arntzen.

15 forstandere har betjent menigheten i disse årene, og her er navnene:
Woxeng, Øistein 1940 – 41.
Riis, Fredrik 1942 – 45.
Fjellstad, Ingar 1945 – 51.
Redse, Arthur 1953 – 55.
Gilbrandt, Thoralf 1956 – 57.
Hansen, Surland 1957 – 59.
Fjellstad, Ingar 1959 – 62.
Lie, Trygve 1962 – 64.
Brattlie, Henry 1964 – 68
Lykkås, Fred 1969 – 70.
Sundsdal, Kristian 1972 – 75.
Hansen, Frank 1975 – 78.
Bergum, Odd 1979 – 84.
Jeppestøl, Gunnar 1989
Olsen, Ole (medpastor) 1997
Langås, Jens Christian (ungdomspastor) 1999

Det har vært 22 eldstebrødre som har tjent i menigheten. Menigheten har i dag mange forskjellige virkegrener og det varierer fra Eldretreff, cellegrupper i menigheten, Alpha kurs, av sanggrupper er det mange, Ungdomsarbeidet er inndelt i alt fra Cellegrupper, Søndagsskole og Bibelklasse, Svolf, Mini-Ten, Speidere, til en dansegruppe som heter Riot.

Denne historikken er tatt ut av menighetens tidligere protokoller, og jeg vil fremføre mitt største ønske om fortsatt Guds Velsignelse over menigheten i tiden som ligger foran oss. Jeg har bedt menighetens forstandere om et innlegg til dette 60 års jubileet, og her kommer de.

Mrk: den originale artikkelen er blitt noe redigert i forbindelse med publisering på nett: Deler av språket er fornyet, samt at teksten er delvis korrigert for enkelte tegnsettingsfeil.